Informatie en verwerking van persoonsgegevens (privacy en GDPR)

Advocatenkantoor bv Luc De Muynck informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht.

 

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van het advocatenkantoor, alle nuttige informatie.

 

De belangrijkste procedurestukken en andere documenten zullen aan de cliënt in ontwerp worden meegedeeld.  De cliënt verbindt er zich toe ervan kennis te nemen en binnen de 8 dagen de nodige aanpassingen te doen en mee te delen onder meer met betrekking tot de Algemene Verordening gegevensbescherming (GDPR of privacy).

 

Alle nadere informatie is te vinden op de website: www.lucdemuynck.be.

 

Het advocatenkantoor verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt en alle partijen in het dossier als verwerkingsverantwoordelijke.  De verwerkingsgronden die advocaat Luc De Muynck hierbij hanteert zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang.  Bijzondere en strafrechtelijke gegevens kunnen verwerkt worden ingevolge de Belgische implementatiewet van 30 juli 2018 en in het kader van de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk.  Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende wettelijke verjaringstermijnen en beroepsaansprakelijkheid.

 

De persoonsgegevens zullen enkel gedeeld worden met de juridische actoren zoals een deurwaarder, gerechtelijk expert en de griffies van de rechtbanken, in het kader van uw opdracht.  Verder kunnen uw gegevens verwerkt worden door een verwerker van het advocatenkantoor.  Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR.  Indien de gegevens buiten de EU verwerkt worden zullen de passende waarborgen genomen worden overeenkomstig de GDPR (Algemene Verordening gegevensbescherming of General data protection regulation).

 

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan het advocatenkantoor te richten door middel van een schrijven naar het kantooradres of door het sturen van een e-mail naar contact@lucdemuyck.be.

 

Het advocatenkantoor verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien.  Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.  U hebt ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Voor meer details omtrent het privacybeleid van het advocatenkantoor kan u terecht op www.lucdemuynck.be.

 

De Pinte, november 2022